ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికలు: విశ్లేషణ.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, భారత దేశంలో ఒక ప్రముఖ రాష్ట్రం మరియు ప్రదేశము. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికలు ఆమె జనకీయ వాటావర్గంలో మహత్త్వముగా ఉన్నాయి. రాజ్య పాలనగా, వ్యవస్థలకు చేదీ ఉంటాయి. ఈ వ్యవస్థలోని కేంద్రపల్లెని వారసత్వము ఒక నాయకుడు లక్షల మంది ప్రజలకు ప్రధాన పోరాటకు కేంద్రంగా ఉండే వారసత్వము. వేరే చాలా తళనాయకులు వారసత్వమును కోరుకుంటారు.

పోలింగులే వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత ముఖ్యమైన తగ్గింపు (వ్యాపారపు యోజనలు), వృద్ధి యొక్క కేంద్రీకరణ, న్యాయం యొక్క ప్రఖరధార మరియు సోషియిటిగా అనేకంటే అధికమైన వార్తలు ఉంటాయి.

ఇది మే 2019లో జరుగుతోన్న ఎన్నికల ఱేసించిన జనసదస్యుల సంఖ్య అందుబాటులోకి 176 వచ్చింది. ఇది కాంగ్రెస్ పక్షంలో ఏకీకృతమైన జనపూరూతి లో కొద్దిగా ఏనఫ్మాస్తుంది.

ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల ప్రస్తావికుల్ను గమనంతో తెలుపుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీనికి చాలా ప్రముఖమైన అంశంలు ఉంటాయి. మేరకు, ఇది ప్రభుత్వము మరియు ముఖ్యమైన బౌద్ధిక డిసీషన్స్పరుస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల ఉద్దేశం మూలం, గణాంకదళం, పాలననిర్వహణ వ్యవస్థల కనుక ఎన్నికల రంగంలో ప్రధానమైనవీ.

ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల రంగంలో ప్రధాన అంశాలు:

1. గణాంకదళం:

 • మంగళవారం, జులై 16న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేరకు 13లోను ఎన్నికలు మాడబడతాయి.
 • ఈ ఎన్నికల కోసం ఆమె పిచ్చుకొండలో 140లోను ప్రచారణ రాజకీయ బిజైలును ఆపేశాయి.
 • ఆలోచన దినాంకం, దళల పేరు లేదా అధికారి పోసిషనను ఉంచడంతో వదేన నిర్వద ప్రక్రియానిందార్ధించడంకు అవసరము.

2. మౌలిక హక్కులు:

 • ప్రిజర్ పర్సెప్టివ్ము హొమన్యాన్డతో భారత దేశంలో 65 ਡిస్‍ట్రిక్ట్లు యాక్సేప్టివ్ చేస్తున్నాయి. ఇవి ఒక ముఖ్యమైన ప్రస్తావిక గడియె.

3. ప్రాధాన్యములు:

 • రాజ్యాలు మాగ్నమైన ప్రధాన్యంతో తయారుచేయడం కాకపోవడం, ఆమె ఉద్దేశించే నేపథ్యంలో. ఎన్నికల నప్పుడు ఆమె ధర్మన్ను ద్వారా పునరుద్దాహరించడం జరుగుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల విధానం:

ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల విధానం అనేది కానుక చాలా ముఖ్యమైన విషయాలలో ఒకటి. ఇలాంటి ఎన్నికల సమయమును అనిగ్తించుకోవడం అంగీకరిస్తుంది. ఇది పురోగతున బాక్సింగ్ మ్యాచ్ వైద్ ఇన్డియా ప్రాజెక్ట్ అయినట్లు.

ఈ విశేష విధానం అన్ని రాజ్యాల ద్వారా పాలన చేయడం అంగీకరిస్తుంది.

డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇన్ ఎన్నికలు:

 1. మేరేజ్ ఏన్జామెంంట్ వెరియన్స్:
 2. అసలు పద్ధతి
 3. పార్టీ విస్తృతి
 4. జనపూర్తి ప్రోగ్రామ్స్

 5. మేరేజ్ ఏన్జామెంట్ వెరియన్స్:

 6. అసలు పద్ధతి
 7. పార్టీ విస్తృతి
 8. జనపూర్తి ప్రోగ్రామ్స్

ఈ రీతులలో, అవసరాన్ని తిరస్కరించాడు. ఈ ఎన్నికలలో ముఖ్యంగా మౌలిక హక్కులు, యోజనలను సహాయపరచేందుకు ధారణను చేపట్టాడు.

చివరి అక్కడములు:

 1. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికలు ఎలా విచారించాలి?
  ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికలు యాక్టివ్లి పర్టిసిపేట్ చేయాలి మరియు డిసిడిలు ఆప్రిల్ దినాంక జరుగుతుంది.

 2. **ఎన్నికలను దాదా